Privatumo politika

Asociacijos „EEPA“ Privatumo politika

I SKYRIUS
PRIVATUMO POLITIKOS DALYKAS IR TIKSLAS

1.1. Asociacijos „EEPA“ Privatumo politika parengta įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) nuostatas.
1.2. Asociacijos „EEPA“ Privatumo politikos tikslas – nustatyti asmens duomenų tvarkymo principus, naudojantis Asociacijos „EEPA“ teikiamomis paslaugomis, taip pat apibrėžti Jūsų kaip duomenų subjekto teises ir Asociacijos „EEPA“ kaip duomenų valdytojo pareigas.
1.3. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš mūsų teikiamų paslaugų.
1.4. Šioje Privatumo politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.
1.5. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama. Mūsų interneto puslapyje skelbiame aktualią Privatumo politikos redakciją, nurodydami, kokios datos redakcija pateikiama.

II SKYRIUS
DUOMENŲ VALDYTOJO IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS IR VEIKLOS PASKIRTIS

2.1. Asociacija „EEPA“ yra licencijuota ne pelno siekianti gamintojų ir importuotojų pavedimu organizuojanti elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimą ir tvarkymą organizacija turinti Aplinkos ministerijos išduotas Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo bei Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo licencijas.
2.2. Asociacijos „EEPA“ juridinio asmens kodas – 300543821.
2.3. Asociacijos „EEPA“ registruotos buveinės adresas – Žemaitės g. 21-101, Vilnius; faktinė veiklos vykdymo vieta – Mindaugo g. 44-84, Vilnius.

III SKYRIUS
ASOCIACIJOS „EEPA“ RENKAMŲ IR TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ APIBŪDINIMAS

3.1. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome Jums pageidaujant pasinaudoti Asociacijos „EEPA“ teikiama paslauga – elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių išvežimo iš namų ūkių paslauga.
3.2. Elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių išvežimą iš namų ūkių Jūs galite užregistruoti šiais būdais:
3.2.1. registruodamiesi telefonu +370 695 55111;
3.2.2. užpildydami registracijos formą interneto puslapyje www.epa.lt;
3.2.3. kitais registracijos būdais, kuriuos Asociacija „EEPA“ gali pasiūlyti (pvz., per viešąsias bibliotekas ir pan.).
3.3. Registracijos metu yra renkami šie Jūsų asmens duomenys:
3.3.1. Jūsų vardas ir pavardė;
3.3.2. Jūsų gyvenamosios vietos (darbovietės ar kitas) adresas, kuriuo pageidaujate, kad būtų įvykdytas atliekų išvežimas;
3.3.3. Jūsų telefono numeris, kuriuo atliekų išvežimo klausimu galima su Jumis susisiekti;
3.3.4. Jūsų elektroninio pašto adresas, kuriuo atliekų išvežimo klausimu galima su Jumis susisiekti;
3.3.5. Jūsų sutikimas (išreikštas telefonu arba užpildžius registracijos formą).
3.4. Asociacija „EEPA“ taip pat vykdo įvairius nenuolatinius edukacinius projektus (pvz. Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada). Šių projektų metu renkamų ir tvarkomų duomenų kategorijų ir tvarkymo tikslų apibūdinimas yra pateikiamas konkretaus projekto taisyklėse, kurios skelbiamos interneto puslapyje www.epa.lt.

IV SKYRIUS
ASOCIACIJOS „EEPA“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDŲ APIBŪDINIMAS

4.1. Asociacija „EEPA“ renka ir tvarko šios Privatumo politikos 3.3 punkte išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:
4.1.1. Jūsų sutikimas šioje Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis, pateiktas registruojant elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių išvežimą iš namų ūkių (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a) punktas);
4.1.2. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį – suteikti elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių išvežimo iš namų ūkių paslaugą (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b) punktas);
4.1.3. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c) punktas).
4.2. Tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.
4.3. Vykdant nenuolatinius edukacinius projektus Asociacija „EEPA“ renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis išskirtinai ir tik Jūsų sutikimo pagrindu (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a) punktas) pagal konkretaus projekto taisyklėse numatytą tvarką.

V SKYRIUS
DUOMENŲ TVARKYMO TERMINŲ APIBŪDINIMAS

5.1. Asociacija „EEPA“ šios Privatumo politikos 3.3.1 – 3.3.4 punktuose nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarko iki Jūsų sutikimo atšaukimo, o jo neatšaukus ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo Jūsų registracijos apie elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių išvežimą iš namų ūkių dienos. Atšaukus Jūsų sutikimą arba pasibaigus nurodytam terminui Jūsų pateikti šios Privatumo politikos 3.3.1 – 3.3.4 punktuose nurodyti Jūsų asmens duomenys saugiai sunaikinami.
5.2. Asociacija „EEPA“ šios Privatumo politikos 3.3.5 punkte nurodytą Jūsų sutikimą (išreikštą telefonu arba užpildžius registracijos formą) saugo vienerius metus nuo Jūsų registracijos apie elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių išvežimą iš namų ūkių dienos.
5.3. Vykdant nenuolatinius edukacinius projektus Asociacija „EEPA“ renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (pvz., iki Jūsų sutikimo atšaukimo, iki konkurso prizo įteikimo ir pan.). Konkretūs duomenų tvarkymo terminai nurodomi konkretaus projekto taisyklėse.

VI SKYRIUS
ATVEJAI, KURIAIS JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TEIKIAMI TRETIESIEMS ASMENIMS

6.1. Jūsų asmens duomenys, nurodyti šios Privatumo politikos 3.3.1 – 3.3.4 punktuose, bus pateikti duomenų gavėjui – atliekų surinkimą ir vežimą vykdančiam juridiniam asmeniui – UAB „Karavanas LT“, kad šis galėtų suteikti paslaugą – išvežti elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekas iš namų ūkių. Paslaugos teikimo (atliekų paėmimo) metu surinkti Jūsų asmens duomenys bus fiksuojami atliekų priėmimo – perdavimo žiniaraščiuose bei atliekų surinkimo žiniaraščiuose, kituose teisės aktuose numatytuose dokumentuose, kurie vėliau pateikiami atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti atliekas.
6.2. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., aplinkos apsaugos institucijoms, teisėsaugos institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.
6.3. Vykdant nenuolatinius edukacinius projektus Asociacija „EEPA“ gali pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams – tretiesiems asmenims, kurie gauna asmens duomenis jų tikslams (pvz., konkurso prizą įsteigusi įmonė). Visais atvejais dėl asmens duomenų perdavimo duomenų gavėjams bus gaunamas atskiras Jūsų sutikimas ir duomenų gavėjai bus nurodyti konkretaus projekto taisyklėse.

VII SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

7.1. Reglamentas suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Privatumo politikoje:
7.1.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius. Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Privatumo politikoje. Jeigu šioje Privatumo politikoje pateikta informacija yra Jums nepakankama, galite kreiptis elektroniniu paštu [email protected];
7.1.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti. Šiuo tikslu galite kreiptis elektroniniu paštu [email protected];
7.1.3. Teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų paslaugomis. Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) pateikdami atitinkamai atnaujintą registracijos anketą arba susisiekę su mumis elektroniniu paštu [email protected]. Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą mes saugome vienerius metus nuo sutikimo pateikimo dienos, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių;
7.1.4. Teisė pateikti skundą. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami Reglamento reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
7.1.5. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant tam tikroms Reglamente įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti prašymą elektroniniu paštu [email protected]. Svarbu pažymėti, kad Jūsų registracijos metu pateikti duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, jeigu Jūs atšauksite savo sutikimą arba pasibaigus šioje Privatumo politikoje nurodytam duomenų tvarkymo terminui;
7.1.6. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms Reglamente įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo. Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti prašymą elektroniniu paštu [email protected];
7.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui. Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašom pateikti prašymą elektroniniu paštu [email protected].
7.2. Siekdami apsaugoti Jūsų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais registracijos metu pateiktais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą registracijos anketoje nurodytu kontaktu (SMS arba elektroniniu paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji anketiniai duomenys nesutaps su registracijos anketoje nurodytais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar elektroninio pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą. Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu. Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

VIII SKYRIUS
TAIKOMOS ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS PRIEMONĖS

8.1. Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo.
8.2. Jūsų informacijos teikimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti pilnai užtikrintas ir nepriklauso nuo mūsų valios, todėl bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

IX SKYRIUS
PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 24 d. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje, nurodydami atnaujinimo datą.